+31 6 29 24 11 83
logo achtergrond

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden als hierna vermeld.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Uitvaartbegeleiding Carla Basjes voor de verzorging/begeleiding van een (gedeelte van) een uitvaart.
 • Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die dienstverlening en/of levering met betrekking tot een uitvaartverzorging/uitvaartbegeleiding schriftelijk of mondeling (gedeeltelijk) opdraagt of heeft opgedragen.
 • Uitvaart: het geheel van de handelingen en plechtigheden rond het overlijden van (in beginsel) één persoon als opgenomen in de overeenkomst;
 • Overledene(n): de persoon of personen op wie de uitvaart betrekking heeft
 • Uitvaart: het geheel of de handelingen en regelingen rond het overlijden van een persoon als opgenomen in de overeenkomst.
 • Uitvaartverzorger/uitvaartbegeleider: de natuurlijk persoon die namens Uitvaartbegeleiding Carla Basjes is aangewezen om de uitvaart te verzorgen/begeleiden.
 • De toeleverancier: de leverancier van zaken en/of diensten die betrekking hebben op de overeengekomen uitvaartverzorging/uitvaartbegeleiding
 • Voorschotten: bedragen die door de ondernemer ten behoeve van de opdrachtgever aan derden zijn betaald.
 • Pro-memorie posten: bedragen voor omschreven zaken of diensten waarvan de kosten bij het aangaan van de overeenkomst nog niet precies bekend zijn.
 • Termijnen: fatale termijnen; d.w.z. na verloop van de termijn vervalt het recht of vangt het aan.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aan Uitvaartbegeleiding Carla Basjes verstrekte en een iedere door Uitvaartbegeleiding Carla Basjes aanvaarde opdracht voor de verzorging/begeleiding van een uitvaart of een gedeelte daarvan.

2.2 De algemene voorwaarden zijn voor elke opdracht van toepassing, ook als een vervangende opdrachtgever voor dezelfde uitvaart optreedt.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en te downloaden op de website: www.uitvaartbegeleidingcarlabasjes.nl. Op verzoek van de opdrachtgever reikt de uitvaartverzorger/uitvaartbegeleider de algemene voorwaarden op papier aan.

2.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen schriftelijk mogelijk en voor zover de afwijking hiervan uitdrukkelijk is aanvaard door Uitvaartbegeleiding Carla Basjes.

2.5 Als enige bepaling in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd dan wel nietig blijkt te zijn, dan blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridische effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

ARTIKEL 3. OVEREENKOMST/OPDRACHT

3.1 De overeenkomst/opdracht wordt bij voorkeur schriftelijk gesloten. Onder schriftelijk wordt ook e-mail verstaan. Indien opdrachtgever de opdracht voor een uitvaart of onderdeel daarvan mondeling aan Uitvaartbegeleiding Carla Basjes verstrekt, dan wordt de overeenkomst zo spoedig mogelijk schriftelijk vastgelegd. Zodra Uitvaartbegeleiding Carla Basjes overgaat tot uitvoering van (een deel van) de verzorging/begeleiding van de uitvaart, ook als de overeenkomst nog niet schriftelijk is vastgelegd, betekent dit dat Uitvaartbegeleiding Carla Basjes haar verstrekte opdracht van opdrachtgever heeft aanvaard.

De overeenkomst/het te ondertekenen opdrachtformulier bevat tenminste:

 1. a. Alle voor de uitvaart relevante gegevens van de overledene en de opdrachtgever.
 2. b. Een gedetailleerde opgave van de overeengekomen (vormen van) dienstverlening en leveringen (van producten) met betrekking tot de uitvaart.
 3. c. Een kostenoverzicht van de overeengekomen diensten en leveringen met betrekking tot de uitvaart.

3.2. Alle prijzen genoemd in het kostenoverzicht zijn inclusief BTW of vrijgesteld van BTW.

3.3 Als voor een bepaalde dienstverlening en/of levering de (exacte) prijs nog niet bekend is dan zal Uitvaartbegeleiding Carla Basjes een kosteninschatting verstrekken of een “pro memorie”(PM) in het kostenoverzicht vermelden. Opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen. De daadwerkelijke kosten zullen achteraf door Uitvaartbegeleiding Carla Basjes aan opdrachtgever worden doorberekend.

3.4 Iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en Uitvaartbegeleiding Carla Basjes wordt steeds aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat door Uitvaartbegeleiding Carla Basjes dat opdrachtgever voldoende financiële middelen heeft/kredietwaardig is om de uitvaartkosten te kunnen voldoen. Uitvaartbegeleiding Carla Basjes kan tot financiële zekerheidsstelling aan opdrachtgever verzoek doen tot een geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling van de uitvaartkosten. Ook kan Uitvaartbegeleiding Carla Basjes gebruik maken van de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden als er onzekerheden zijn over de financiële middelen en opdrachtgever geen vooruitbetaling doet.

3.5 Indien Uitvaartbegeleiding Carla Basjes bij het aangaan van de overeenkomst niet beschikt over alle relevante informatie, en zolang Uitvaartbegeleiding Carla Basjes niet alle informatie heeft ontvangen die nodig is voor een exacte planning van de uitvaart en kostenraming daarvan, heeft Uitvaartbegeleiding Carla Basjes het recht om de overeenkomst vrijblijvend te beëindigen en/of de overeenkomst niet zonder wijziging uit te voeren. Onder relevante gegevens worden tevens verstaan bijzondere geneeskundige behandelingen van de overledene met radioactief materiaal, danwel de aanwezigheid van een pacemaker of Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD), als ook informatie over eventuele zaken die in de uitvaartkist met de overledene worden meegegeven.

3.6 Uitvaartbegeleiding Carla Basjes zal in geval van ontbinding op grond van artikel 3.4 dan wel beëindiging op grond van artikel 3.5 de al geleverde zaken en diensten bij opdrachtgever in rekening brengen. De rekening wordt gebaseerd op de standaardtarieven van Uitvaartbegeleiding Carla Basjes en/of de gemaakte kosten in het geval van diensten/geleverde zaken door derden.

ARTIKEL 4. TIJDSTIP VAN LEVERING

4.1 De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen als overeengekomen tussen opdrachtgever en Uitvaartbegeleiding Carla Basjes. De dag en het uur van de uitvaart wordt overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van desbetreffende begraafplaats of crematorium.

4.2 Wijziging van de aanvankelijk overeengekomen dag en het uur van de uitvaart kan slechts plaatsvinden met instemming van de opdrachtgever, Uitvaartbegeleiding Carla Basjes en beheerder voorgenoemd.

3.3 Uitvaartbegeleiding Carla Basjes is bevoegd om (zonder hiervan melding te maken aan opdrachtgever) derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst, of delen daarvan. Uitvaartbegeleiding Carla Basjes neemt bij de selectie van deze derden de nodige zorgvuldigheid in acht. Uitvaartbegeleiding Carla Basjes is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het handelen of nalaten van deze derden.

ARTIKEL 5. PERSONALIA

5.1 De in de overeenkomst vermelde personalia van de overledene zullen overeenkomstig worden gebruikt voor de aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze aangifte wordt gedaan door Uitvaartbegeleiding Carla Basjes, tenzij anders is overeengekomen.
5.2 Zodra opdrachtgever kennisneemt van een onjuiste vermelding van de personalia in de overeenkomst en/of akte van overlijden, dient opdrachtgever Uitvaartbegeleiding Carla Basjes hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Uitvaartbegeleiding Carla Basjes zal zich inspannen om de onjuiste vermelding in de akte van overlijden aan te passen. Eventuele kosten in verband met de aanpassing van de overeenkomst en/of akte van overlijden komen voor rekening van opdrachtgever.

5.3 De privacyverklaring van Uitvaartbegeleiding Carla Basjes staat op de website zie www.uitvaartbegeleidingcarlabasjes.nl.

ARTIKEL 6. BETALING

6.1 De opdrachtgever betaalt de op basis van het opdrachtformulier, en eventueel latere overeengekomen wijzigingen, gespecificeerde nota binnen veertien dagen na ontvangst.

6.2 Als de uitvaartverzekering verlangt de nota rechtstreeks van Uitvaartbegeleiding Carla Basjes te

ontvangen zal dit aldus geschieden en zal de opdrachtgever een afschrift van deze correspondentie ontvangen.

6.3 Kosten voortvloeiende uit overheidsregelingen komen nimmer voor rekening van Uitvaartbegeleiding Carla Basjes.

6.4 De opdrachtgever is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan opdrachtgever al dan niet kan worden toegerekend.

6.5 Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Uitvaartbegeleiding Carla Basjes alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van1,5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag en is Uitvaartbegeleiding Carla Basjes gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

ARTIKEL 7. VERZEKERINGEN

7.1 De opdrachtgever kan verzekeringspolissen, waaraan bij overlijden aanspraak te ontlenen is, ter hand stellen aan Uitvaartbegeleiding Carla Basjes, die zorgdraagt voor een deugdelijk bewijs van afgifte/ontvangst.

7.2 Als uit de polis(sen) een aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering, dan kan de begunstigde Uitvaartbegeleiding Carla Basjes machtigen de uitkering te innen om deze in mindering te brengen op de uitvaartnota. Een eventueel overschot wordt aan de begunstigde(n) uitbetaald.

ARTIKEL 8. PERSONALIA

8.1 De vermelde personalia van de overledene worden in overeenstemming met de opdrachtgever gebruikt voor de aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt gedaan door de opdrachtgever,

tenzij anders overeengekomen.

8.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Uitvaartbegeleiding Carla Basjes aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Uitvaartbegeleiding Carla Basjes worden

verstrekt.

8.3 Bij kennisneming door de opdrachtgever van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden, dient deze Uitvaartbegeleiding Carla Basjes daaromtrent onverwijld te verwittigen.

8.4 Als overeenkomstig artikel 8.1 Uitvaartbegeleiding Carla Basjes de aangifte verzorgt en

er sprake is van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden, zal Uitvaartbegeleiding Carla Basjes bevorderen dat wijziging plaatsvindt. Kan de onjuiste vermelding aan Uitvaartbegeleiding Carla Basjes worden toegerekend, dan is zij voor betaling van de kosten van wijziging van de akte aansprakelijk. In alle gevallen komen de kosten van wijziging voor rekening van de opdrachtgever.

8.5 Onze privacyverklaring staat op de website.

ARTIKEL 9. DRUKWERK

9.1 Voor het drukwerk (rouwkaarten, advertenties, dankbetuigingen, bidprentjes en ander drukwerk met betrekking tot het overlijden en de uitvaart) dient de opdrachtgever de tekst schriftelijk aan te leveren en na proefdruk goed te keuren en is daarom de verantwoordelijk voor de inhoud. Uitvaartbegeleiding Carla Basjes zal zich optimaal inspannen de gevraagde dienst te leveren.

9.2 Uitvaartbegeleiding Carla Basjes is slechts aansprakelijk voor eventuele kosten van rectificatie van drukwerk en/of advertenties, voor zover de tekst van de drukwerk en/of advertenties afwijkt van de door opdrachtgever goedgekeurde tekst.

ARTIKEL 10. DIENSTEN VAN DERDEN

10.1 Voor diensten van derden, te denken valt aan rouwvervoer, bloemen, drukwerk, kleding, mortuarium, etc. gelden de algemene voorwaarden van deze leverancier.

10.2 Bij annulering van diensten door derden is de opdrachtgever verplicht de gemaakte kosten aan Uitvaartbegeleiding Carla Basjes te vergoeden.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Uitvaartbegeleiding Carla Basjes zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

11.2 Opdrachtgever is verplicht om aan Uitvaartbegeleiding Carla Basjes melding te maken van elke bijzonderheid aangaande de overledene waaruit kosten voor Uitvaartbegeleiding Carla Basjes kunnen voortvloeien en/of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs kan verwachten dat deze van belang zijn voor Uitvaartbegeleiding Carla Basjes en/of de uitvaartverzorger.
11.3 De overledene wordt bij voorkeur zonder enig sieraad of andere (waardevolle) bezittingen overgedragen aan Uitvaartbegeleiding Carla Basjes en/ of de uitvaartverzorger. Indien er bij de overledene wel enig sieraad of andere (waardevolle) bezittingen aanwezig zijn, dan is Uitvaartbegeleiding Carla Basjes noch de uitvaartverzorger aansprakelijk voor de schade als gevolg van vermissing en/of beschadiging hiervan.
11.4 Voor schade als gevolg van oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de overeenkomst is Uitvaartbegeleiding Carla Basjes niet aansprakelijk, tenzij deze vertraging veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid van Uitvaartbegeleiding Carla Basjes.
11.5 Indien opdrachtgever artikelen, diensten en/of leveringen ten behoeve of in verband met de uitvaart bij een externe partij besteld en/of afneemt, dan is Uitvaartbegeleiding Carla Basjes niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit of verband houdt.
11.6 Buiten de gevallen als genoemd in dit artikel is Uitvaartbegeleiding Carla Basjes niet aansprakelijk voor eventuele schade verband houdende met de uitvoering van de opdracht, tenzij deze schade het gevolg is van aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid van Uitvaartbegeleiding Carla Basjes, uit welke hoofde dan ook.

11.7 Uitvaartbegeleiding Carla Basjes is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot maximaal het uit hoofde van de desbetreffende overeenkomst met opdrachtgever in rekening gebrachte bedrag.

11.8 Uitvaartbegeleiding Carla Basjes is niet aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade.

11.9 Uitvaartbegeleiding Carla Basjes heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Voor schade die niet door deze polis gedekt wordt, gelden de bepalingen van artikel 11 waarbij opdrachtgever het recht behoudt om eventuele schade op de betreffende externe partij te verhalen.

Artikel 12. OVERMACHT

12.1 Van overmacht is sprake indien Uitvaartbegeleiding Carla Basjes wordt gehinderd in de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van, of in verband met (in ieder geval doch niet uitsluitend) oorlog(sgevaar), mobilisatie, tekorten, (werk)staking, rellen, onlusten, brand, explosies, natuurrampen, overheidsingrijpen, terrorisme, storingen van netwerken, ongevallen, epidemieën, wanprestatie van toeleveranciers of andere derden, of iedere andere omstandigheid waarop partijen in redelijkheid geen invloed konden uitoefenen.

12.2 Ingeval van overmacht is Uitvaartbegeleiding Carla Basjes niet gehouden aan enige termijn in de overeenkomst en bevoegd de door haar gesloten overeenkomst met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij aansprakelijk is voor enige schade van opdrachtgever.

12.3 Als door overmacht de overeengekomen uitvaart of een deel ervan niet volgens de afspraak kan plaatsvinden dan zal Uitvaartbegeleiding Carla Basjes zich inspannen om een alternatief te bieden.

12.4 Ingeval van overmacht dient opdrachtgever Uitvaartbegeleiding Carla Basjes hiervan onverwijld op de hoogte stellen. Uitvaartbegeleiding Carla Basjes kan in dat geval niet tot naleving van de overeenkomst worden gedwongen. Opdrachtgever blijft gehouden tot betaling van de al door Uitvaartbegeleiding Carla Basjes of door derden in opdracht van Uitvaartbegeleiding Carla Basjes geleverde diensten en zaken.

12.5 Ingeval van overmacht kan ook de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden, mits van opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst wordt gecontinueerd.

ARTIKEL 13. KLACHTEN

13.1 Klachten over de uitvaartverzorging, waaraan de opdrachtgever gevolgen wil verbinden, moeten volledig en duidelijk omschreven door de opdrachtgever (of diens gemachtigde) binnen 21 dagen na de datum van de

uitvaart bij Uitvaartbegeleiding Carla Basjes ingediend zijn. Niet tijdig indienen van een klacht

heeft tot gevolg dat de opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.

13.2 Klachten over de uitvaartnota moeten binnen 10 dagen na ontvangst van de nota schriftelijk bij Uitvaartbegeleiding Carla Basjes ingediend worden.

13.3 Uitvaartbegeleiding Carla Basjes zal in geval van een klacht z.s.m. in onderling overleg met opdrachtgever trachten tot een overeenstemming te komen over de afwikkeling van de klacht.

13.4 Een klacht schort de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever tegenover Uitvaartbegeleiding Carla Basjes niet op.

Artikel 14. PRIVACYVERKLARING

14.1 Persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, danwel de op het moment van het sluiten van de Overeenkomst geldende privacywetgeving. Uitvaartbegeleiding Carla Basjes zal de door de opdrachtgever verstrekte (bijzondere) persoonsgegevens en overige informatie vertrouwelijk behandelen en neemt de vereiste maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

14. Bij het sluiten van de overeenkomst geeft de opdrachtgever ondubbelzinnig toestemming aan Uitvaartbegeleiding Carla Basjes om (bijzondere) persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie te verwerken.

14.3 Uitvaartbegeleiding Carla Basjes zal, bij de uitvoering van de overeenkomst en in het bijzonder in het kader van de door haar te voeren uitvaartadministratie, zorgvuldig omgaan met de persoonlijke gegevens van de overledene(n), de opdrachtgever en andere betrokkenen. Uitvaartbegeleiding Carla Basjes zal geen persoonlijke gegevens aan derden verstrekken, anders dan bij de uitvoering van de overeenkomst c.q. anders dan zij in het kader van de uitvaart en/of de wet verplicht is.

14.4 In het kader van de opdracht registreert en verwerkt Uitvaartbegeleiding Carla Basjes persoonsgegevens. Uitvaartbegeleiding Carla Basjes gebruikt deze gegevens voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan de wet en voor de veiligheid en integriteit van de uitvaartsector, de organisatie, de medewerkers en cliënten. Uitvaartbegeleiding Carla Basjes kan de gegevens delen met aan haar gelieerde ondernemingen en derden, daaronder zelfstandige uitvaartverzorgers, met wie verwerkersovereenkomsten zijn gesloten. Op deze verwerking en registratie is een privacyreglement van toepassing. Voor inzage in, correctie en eventuele verwijdering van persoonsgegevens kan de opdrachtgever zich wenden tot Uitvaartbegeleiding Carla Basjes, per post of via de contactpagina op www.Uitvaartbegeleiding Carla Basjes.nl.

Uitvaartbegeleiding Carla Basjes is te allen tijde gerechtigd haar privacy beleid te wijzigen. Voor de volledige en actuele tekst zie www.uitvaartbegeleidingcarlabasjes.nl.

ARTIKEL 15. TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

15.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Uitvaartbegeleiding Carla Basjes is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen opdrachtgever en Uitvaartbegeleiding Carla Basjes gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

 

Bel voor direct contact:

06.29.24.11.83